چاپ کوره ای روی گلدان

خدمتی دیگر از گروه تولیدی توحیدی
این روزها بدلیل مشغله فکری و درگیریهای کاری کمتر فرصت میکنیم تا به طبیعت سر زده و از زیباییهای ان لذت ببریم به همین دلیل کوشیده ایم تا سهم هر چند کوچکی در تداعی کرئن این خصلت نیکو و پسندیده سهم داشته باشیم.
در همین راستا برای نشان دادن هر چه بیشتر مشاغل و کمک به طبیعت گل بهمراه گلدان و چاپ ارم وبرند بهمراه بسته بندی شکیل خدمت شما عزیزان ارایه دهیم
با این کار هم برند شما را بهتر ارایه داده و هم زیبایی گل وطبیعت را به عموم مردم نشان خواهیم داد.
امید است تا بتوانیم زیبایی تبلیغ و طبیعت را در یک مجموعه زیبا خدمت شما ارایه دهیم 

A

A

D

D

F

F

Fg

Fg

J

J

S

S